วันที่   5   มกราคม   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมพุทธนเรศ
08.30-16.30 น.
  - ประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและข้อราชการ
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์
 69  นางอุมาพร วรรณภักดี