วันที่   10   มกราคม   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก
08.30-16.30 น.
  - ประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ Zoom
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ระบบประชุมออนไลน์
 13  นายศุภชัย สุวรรณเทพ
ห้องประชุมชินเรศ
08.30-12.00 น.
  - บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยขอใช้
  - ขอใช้ เครื่องเสียง
 10  นายศุภชัย สุวรรณเทพ
ห้องรับรองศรีวังจันทน์
13.00-16.30 น.
  - คัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูสังคมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2567
  - ขอใช้
 5  นางสาววรณัน ทองดอนคำ