วันที่   27   กุมภาพันธ์   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก
08.30-16.30 น.
  - การประชุมทางไกลผ่านระบบสื่อสารสองทาง ในการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้กับศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วย สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ,ระบบประชุมออนไลน์
 10  นางสาวณัชชนิฏฐา พุ่มชุ่ม