วันที่   29   มีนาคม   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม PLC Center
13.00-16.30 น.
  - ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านระบบ ZOOM
  - ขอใช้ ระบบประชุมออนไลน์
 5  นางสาวจำนงจิต วิทยานันท์
ห้องประชุมขวัญชนก
13.00-16.30 น.
  - ประชุมขับเคลื่อนแผนยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ระบบประชุมออนไลน์
 5  นายภัทรพล แก้วเสนา
ห้องประชุมพุทธนเรศ
08.30-16.30 น.
  - การรับสมัครนักเรียนเพื่อยื่นความจำนงในการเข้าเรียน (กรณีเด็กไม่มีที่เรียน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
  - ขอใช้ เครื่องเสียง
 50  นางสาวภัทรโรบล จันทร์ดำ