วันที่   30   มีนาคม   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม PLC Center
08.30-16.30 น.
  - การรับสมัครนักเรียนเพื่อยื่นความจำนงในการเข้าเรียน (กรณีเด็กไม่มีที่เรียน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
  - ขอใช้
 20  นางสาวภัทรโรบล จันทร์ดำ