วันที่   4   มีนาคม   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม PLC Center
08.30-16.30 น.
  - ประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริการและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ,ระบบประชุมออนไลน์
 10  นางสาวธิราลักษณ์ จันทร์ดี
ห้องประชุมขวัญชนก
08.30-12.00 น.
  - ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมพิธีลงนามความร่วมมือ เรื่องการจัดการขยะในสถานศึกษา ในวันที่ 5 มี.ค. 67 ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์
 15  นายพรรณชัย ใบศรี