วันที่   8   มีนาคม   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม PLC Center
08.30-12.00 น.
  - ให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มงานนิเทศติดตามฯ แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ระดับปริญญาโท
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์
 3  นายพรรณชัย ใบศรี
ห้องประชุม PLC Center
13.00-16.30 น.
  - อบรมนักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่
  - ขอใช้ ระบบประชุมออนไลน์
 2  นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
ห้องประชุมขวัญชนก
08.30-16.30 น.
  - ประชุมเลื่อนเงินเดือนผ่านระบบ Zoom
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ,ระบบประชุมออนไลน์
 5  นายศุภชัย สุวรรณเทพ
ห้องประชุมพุทธนเรศ
08.30-16.30 น.
  - ตรวจสุขภาพจิต เจ้าหน้าที่ สพม. จาก กรมสุขภาพจิต จังหวัดพิษณุโลก
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ,ระบบประชุมออนไลน์
 70  นางสาวปฏฐพร ชมภูศรี