วันที่   19   มีนาคม   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก
08.30-12.00 น.
  - บริหารวงเงิน เลื่อนเงินเดือน 1 เม.ย. 2567
  - ขอใช้ ระบบประชุมออนไลน์
 12  นางสาววิภา เทียนขาว
ห้องประชุมพุทธนเรศ
08.30-16.30 น.
  - อบรมพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 100  นางสาววรณัน ทองดอนคำ