วันที่   7   มีนาคม   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม PLC Center
08.30-16.30 น.
  - ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อลดภาระการประเมินของสถานศึกษาฯ
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ,ระบบประชุมออนไลน์
 10  นางสาวจำนงจิต วิทยานันท์
ห้องประชุมขวัญชนก
08.30-12.00 น.
  - ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 15  นางอุมาพร วรรณภักดี