วันที่   14   มีนาคม   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม PLC Center
13.00-16.30 น.
  - Online PLC Coaching
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ระบบประชุมออนไลน์
 5  นางมาราศรี มีโชค
ห้องประชุมขวัญชนก
08.30-12.00 น.
  - ประชุมคณะกรรมการบริหารและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 15  นางอุมาพร วรรณภักดี
ห้องประชุมขวัญชนก
13.00-16.30 น.
  - ประชุมคัดเลือกเสนอขอรับการพิจารณาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ คุรุชน คนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2566
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ระบบประชุมออนไลน์
 14  นางสาวณัชชนิฏฐา พุ่มชุ่ม
ห้องประชุมศรีสองแคว
13.00-16.30 น.
  - ประชุม PM2.5 Online
  - ขอใช้ ระบบประชุมออนไลน์
 2  นางสาวปฏฐพร ชมภูศรี