วันที่   21   มีนาคม   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม PLC Center
08.30-16.30 น.
  - ทบทวนข้อมูลข้าราชการที่เกษียณอายุ 1 ต.ค.2567 และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ/ประขุม/ฝึกอบรม
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,ระบบประชุมออนไลน์
 5  นายธีระกุล น้อยยม
ห้องประชุมขวัญชนก
08.30-12.00 น.
  - ประชุมคณะกรรมการบริหารและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 15  นางอุมาพร วรรณภักดี