วันที่   23   มีนาคม   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมพุทธนเรศ
08.30-16.30 น.
  - การอบรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยสู่การเรียนรู้วิถีใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการอ่านตามแนวทางการประเมิน PISA สู่การเรียนรู้วิถีใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 ึ70  นางสุกัญญา อำไพพงษ์