วันที่   18   มีนาคม   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม PLC Center
08.30-16.30 น.
  - ประชุมบริหารวงเงิน
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ระบบประชุมออนไลน์
 10  นายศุภชัย สุวรรณเทพ
ห้องประชุมขวัญชนก
08.30-16.30 น.
  - ประชุมปฏิบัติการผู้ควบคุมระบบปฏิบัติการผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รูปแบบออนไลน์
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ระบบประชุมออนไลน์
 10  นางสาวณัชชนิฏฐา พุ่มชุ่ม
ห้องประชุมศรีสองแคว
08.30-12.00 น.
  - การประชุมชี้แจงระบบปักหมุด สพฐ.
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ระบบประชุมออนไลน์
 6  นางสัญชวัล ผูกพานิช
ห้องประชุมศรีสองแคว
13.00-16.30 น.
  - อบรมการสร้างสื่อด้วย Canva
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ระบบประชุมออนไลน์
 1  นางสาวพิกุลทอง เพ็ชรจันทร์
ห้องรับรองศรีวังจันทน์
13.00-16.30 น.
  - ขอใช้ห้องประชมสำหรับนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  - ขอใช้
 5  นางสาวนันทิยา เงินศรี