วันที่   12   มีนาคม   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก
13.00-16.30 น.
  - ประชุมทบทวนมาตรการการรายงานข่าวและการจัดการความรุนแรงในโรงเรียน
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ,ระบบประชุมออนไลน์
 5  นางสาวกรรณิการ์ เพ็งปรางค์