วันที่   13   มีนาคม   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม PLC Center
08.30-12.00 น.
  - โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนฯ
  - ขอใช้ ระบบประชุมออนไลน์
 5  นางนงลักษณ์ สุวรรณเทพ
ห้องประชุม PLC Center
13.00-16.30 น.
  - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
  - ขอใช้ เครื่องเสียง
 10  นายศุภชัย สุวรรณเทพ
ห้องประชุมขวัญชนก
13.00-16.30 น.
  - ประชุมอนุกรรมการเกียวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ,ระบบประชุมออนไลน์
 3  นางสาวกรรณิการ์ เพ็งปรางค์
ห้องประชุมพุทธนเรศ
13.00-16.30 น.
  - กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของบุคลากร สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์
 72  นางสาวศิริวรรณ แสนชุ่ม