วันที่   3   เมษายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก
08.30-12.00 น.
  - ประชุมผู้แทนสนามสอบคณะดำเนินการสอบแข่งขันฯ 38ค.(2)
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ระบบประชุมออนไลน์
 10  นายศุภชัย สุวรรณเทพ
ห้องประชุมขวัญชนก
13.00-16.30 น.
  - ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 3)
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ,ระบบประชุมออนไลน์
 15  นางสาวภัทรโรบล จันทร์ดำ
ห้องประชุมพุทธนเรศ
13.00-16.30 น.
  - กิจกรรมการออกกำลังกายฯ
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์
 72  นางสาวศิริวรรณ แสนชุ่ม