วันที่   22   มีนาคม   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม PLC Center
13.00-16.30 น.
  - ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ศน.
  - ขอใช้ เครื่องเสียง
 5  นางสาวอรสิณียาพ์ ศรีสองเมือง
ห้องประชุมขวัญชนก
08.30-12.00 น.
  - ประชุม อกคศ.ครั้งที่ 3/2567
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ,ระบบประชุมออนไลน์
 15  นายศุภชัย สุวรรณเทพ
ห้องประชุมขวัญชนก
13.00-16.30 น.
  - ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษามัธยมศึกษาสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์
 5  นายพรรณชัย ใบศรี