วันที่   9   มกราคม   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก
08.30-12.00 น.
  - ซักซ้อมประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ Zoom
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ระบบประชุมออนไลน์
 3  นายศุภชัย สุวรรณเทพ
ห้องประชุมชินเรศ
08.30-12.00 น.
  - การประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียน เต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 - 2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 15  นางสาวกรรณิการ์ เพ็งปรางค์
ห้องรับรองศรีวังจันทน์
13.00-16.30 น.
  - ประชุมการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  - ขอใช้
 10  นางสาวอนุสรา จุ้ยต่าย