วันที่   20   มีนาคม   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม PLC Center
13.00-16.30 น.
  - ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยสู่การเรียนรู้วิถีใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ระบบประชุมออนไลน์
 5  นายพรรณชัย ใบศรี