วันที่   4   เมษายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม PLC Center
08.30-16.30 น.
  - ประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษาฯ
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,ชุดกาแฟ
 10  นางสาวอรสิณียาพ์ ศรีสองเมือง
ห้องประชุมขวัญชนก
08.30-12.00 น.
  - ประชุมคณะกรรมการบริหารและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 15  นางอุมาพร วรรณภักดี
ห้องประชุมขวัญชนก
13.00-16.30 น.
  - พิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,ชุดกาแฟ
 8  นางสาววิภา เทียนขาว
ห้องรับรองศรีวังจันทน์
08.30-12.00 น.
  - พักรับรองผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ ศึกษานิเทศก์
  - ขอใช้
 4  นางสาวอรสิณียาพ์ ศรีสองเมือง