วันที่   26   มีนาคม   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม PLC Center
08.30-12.00 น.
  - เข้าร่วมประชุมการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญผ่านระบบ e-filing ปีงบประมาณ 2567 โดยสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
  - ขอใช้ ระบบประชุมออนไลน์
 2  นายธีระกุล น้อยยม