วันที่   25   มีนาคม   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม PLC Center
13.00-16.30 น.
  - อบรมประชาสัมพันธ์
  - ขอใช้ ระบบประชุมออนไลน์
 1  นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์