วันที่   11   เมษายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก
08.30-12.00 น.
  - ประชุมคณะกรรมการบริหารและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 15  นางอุมาพร วรรณภักดี
ห้องประชุมขวัญชนก
13.00-16.30 น.
  - ประชุมคณะกรรมการเลื่อนเงินเดือน
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 15  นายศุภชัย สุวรรณเทพ