วันที่   18   เมษายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม PLC Center
08.30-16.30 น.
  - ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 4-67
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ,ระบบประชุมออนไลน์
 15  นางเตือนใจ พรมมี
ห้องประชุมขวัญชนก
08.30-12.00 น.
  - ประชุมคณะกรรมการบริหารและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 15  นางอุมาพร วรรณภักดี
ห้องประชุมศรีสองแคว
08.30-16.30 น.
  - นักศึกษาปริญญาโทฝึกประสบการณ์
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์
 5  นายพรรณชัย ใบศรี