วันที่   25   เมษายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก
08.30-12.00 น.
  - ประชุมคณะกรรมการบริหารและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 15  นางอุมาพร วรรณภักดี
ห้องประชุมขวัญชนก
13.00-16.30 น.
  - ขอเชิญรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประเมินฯ (PMQA 4.0)
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ,ระบบประชุมออนไลน์
 20  นางอุมาพร วรรณภักดี