วันที่   17   เมษายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม PLC Center
08.30-16.30 น.
  - ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
  - ขอใช้
 8  นางสาววิภา เทียนขาว
ห้องประชุมขวัญชนก
08.30-16.30 น.
  - กลั่นกรองข้าราชการครู
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 10  นายวิชญะ พงวราสิทธิ์
ห้องประชุมศรีสองแคว
08.30-16.30 น.
  - นักศึกษาปริญญาโทฝึกประสบการณ์
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์
 5  นายพรรณชัย ใบศรี