วันที่   22   เมษายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม PLC Center
08.30-16.30 น.
  - ประชุมเครือข่ายนิเทศการศึกษา เขตตรวจราชการที่ 17
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ระบบประชุมออนไลน์
 5  นายพรรณชัย ใบศรี
ห้องประชุมศรีสองแคว
08.30-16.30 น.
  - นักศึกษาปริญญาโทฝึกประสบการณ์
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์
 5  นายพรรณชัย ใบศรี