วันที่   23   เมษายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก
08.30-16.30 น.
  - ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  - ขอใช้ ชุดกาแฟ
 7  นางเตือนใจ พรมมี
ห้องประชุมศรีสองแคว
08.30-16.30 น.
  - นักศึกษาปริญญาโทฝึกประสบการณ์
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์
 5  นายพรรณชัย ใบศรี