วันที่   26   เมษายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม PLC Center
13.00-16.30 น.
  - จัดประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,ระบบประชุมออนไลน์
 5  นางสาวปฏฐพร ชมภูศรี
ห้องประชุมขวัญชนก
08.30-12.00 น.
  - ประชุมเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 10  นายศุภชัย สุวรรณเทพ
ห้องประชุมขวัญชนก
13.00-16.30 น.
  - ขอเชิญรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประเมินฯ (PMQA 4.0)
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ,ระบบประชุมออนไลน์
 20  นางอุมาพร วรรณภักดี
ห้องประชุมพุทธนเรศ
08.30-12.00 น.
  - ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 30  นายพรรณชัย ใบศรี
ห้องประชุมศรีสองแคว
13.00-16.30 น.
  - การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓o น.
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ระบบประชุมออนไลน์
 2  นางสาวพัชราภรณ์ วงษ์ปิน