วันที่   17   มกราคม   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก
08.30-12.00 น.
  - ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ระบบประชุมออนไลน์
 1  นางสาวภัทรโรบล จันทร์ดำ
ห้องประชุมขวัญชนก
13.00-16.30 น.
  - การประชุมคณะกรรมการคุมสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ ๒๑ (The Twenty-first International Junior Science Olympiad : 21st IJSO)
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ,ระบบประชุมออนไลน์
 15  นางสาวภัทรโรบล จันทร์ดำ
ห้องรับรองศรีวังจันทน์
08.30-12.00 น.
  - ประชุมกลุ่มนโยบายและแผน
  - ขอใช้
 6  นางสาวธิราลักษณ์ จันทร์ดี