วันที่   3   กุมภาพันธ์   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก
08.30-16.30 น.
  - การจัดการศึกษาที่หลากหลาย คือความท้าทายของโรงเรียนในยุคบานี่ (BANI World)
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,ระบบประชุมออนไลน์
 10  นายกิตติพิชญ์ สภานุชาต
ห้องประชุมพุทธนเรศ
08.30-16.30 น.
  - สอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนในโรงงาน” ประจำปีการศึกษา 2567 (ศูนย์สอบภาคเหนือ)
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 ุ60  นางสาวพิกุลทอง เพ็ชรจันทร์