วันที่   7   กุมภาพันธ์   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม PLC Center
08.30-12.00 น.
  - ประชุมมอบนโยบายการรับนักเรียนและชี้แจงการใช้งานระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ,ระบบประชุมออนไลน์
 3  นางสาวภัทรโรบล จันทร์ดำ
ห้องประชุมขวัญชนก
08.30-16.30 น.
  -  - ประชุมชี้แจงสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 20  นางสาวพิกุลทอง เพ็ชรจันทร์
ห้องประชุมพุทธนเรศ
08.30-16.30 น.
  - ประชุมคณะกรรมการสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2566
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ระบบประชุมออนไลน์
 100  นางสาวศิรินภา รัตนวราหะ
ห้องประชุมศรีสองแคว
08.30-16.30 น.
  - เก็บข้อสอบ O-NET ม.3 วันที่ 7 - 14 กุมภาพันธุ์ 2567
  - ขอใช้
 5  นางสาวศิรินภา รัตนวราหะ
ห้องรับรองศรีวังจันทน์
08.30-16.30 น.
  - การพัฒนาการเรียนรู้ตามสภาพจริงของว่าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 4  นางสุวนิจ มวลคำลา