วันที่   24   มกราคม   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องรับรองศรีวังจันทน์
08.30-12.00 น.
  - ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับศึกษานิเทศก์
  - ขอใช้
 5  นายพรรณชัย ใบศรี