วันที่   29   มกราคม   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก
13.00-16.30 น.
  - ประชุม อกคศ.ครั้งที่ 1/2567
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 15  นายศุภชัย สุวรรณเทพ