วันที่   18   มกราคม   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม PLC Center
08.30-12.00 น.
  - ร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. และประชุมคณะกรรมการบริหารฯ
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ,ระบบประชุมออนไลน์
 15  นางอุมาพร วรรณภักดี
ห้องประชุมขวัญชนก
08.30-12.00 น.
  - ประชุมคณะกรรมการบริหารและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์
 15  นางอุมาพร วรรณภักดี
ห้องประชุมพุทธนเรศ
08.30-12.00 น.
  - เตรียมความพร้อมการอบรมครูผู้ช่วย
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 45  นางสาววรณัน ทองดอนคำ