วันที่   26   มกราคม   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม PLC Center
13.00-16.30 น.
  - ภาพการณ์การประเมินทางการศึกษา
  - ขอใช้ ระบบประชุมออนไลน์
 2  นางสาววิชุดา แดนเมือง
ห้องประชุมขวัญชนก
13.00-16.30 น.
  - ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมกราคม 2567
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ระบบประชุมออนไลน์
 2  นางสาวภัทรโรบล จันทร์ดำ