วันที่   6   กุมภาพันธ์   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม PLC Center
08.30-16.30 น.
  - ประชุมผลงานวิทยฐานะ
  - ขอใช้
 4  นางสุภรีย์ วงศ์พระถาง
ห้องประชุมขวัญชนก
08.30-16.30 น.
  - ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาสีขาว
  - ขอใช้
 12  นางสาวพิกุลทอง เพ็ชรจันทร์