วันที่   30   มกราคม   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก
13.00-16.30 น.
  - ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 2)
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ,ระบบประชุมออนไลน์
 15  นางสาวภัทรโรบล จันทร์ดำ