วันที่   15   กุมภาพันธ์   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม PLC Center
08.30-12.00 น.
  - ร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. และประชุมคณะกรรมการบริหารฯ
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ,ระบบประชุมออนไลน์
 15  นางอุมาพร วรรณภักดี
ห้องประชุมขวัญชนก
08.30-12.00 น.
  - การมอบคูปองการศึกษา เพื่อขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 15  นายกิตติพิชญ์ สภานุชาต