วันที่   1   กุมภาพันธ์   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม PLC Center
13.00-16.30 น.
  - ประชุมแนะแนวการเปิดบ้านเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,ชุดกาแฟ
 10  นางสาวกรรณิการ์ เพ็งปรางค์
ห้องประชุมขวัญชนก
08.30-12.00 น.
  - ร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. และประชุมคณะกรรมการบริหารฯ
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ,ระบบประชุมออนไลน์
 15  นางอุมาพร วรรณภักดี
ห้องประชุมขวัญชนก
13.00-16.30 น.
  - ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 12  นางสาวพิกุลทอง เพ็ชรจันทร์