วันที่   25   มกราคม   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก
08.30-12.00 น.
  - ประชุมคณะกรรมการบริหารและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์
 15  นางอุมาพร วรรณภักดี
ห้องประชุมพุทธนเรศ
08.30-12.00 น.
  - ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.พิษณุโลก เขต 2
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 40  นายพรรณชัย ใบศรี