วันที่   22   กุมภาพันธ์   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก
08.30-12.00 น.
  - ร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. และประชุมคณะกรรมการบริหารฯ
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ,ระบบประชุมออนไลน์
 15  นางอุมาพร วรรณภักดี
ห้องประชุมขวัญชนก
13.00-16.30 น.
  - ประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 2/2567
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ,ระบบประชุมออนไลน์
 15  นายศุภชัย สุวรรณเทพ
ห้องประชุมพุทธนเรศ
13.00-16.30 น.
  - โครงการกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของบุคลากร สพม.พล อต
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์
 72  นางสาวศิริวรรณ แสนชุ่ม
ห้องรับรองศรีวังจันทน์
08.30-12.00 น.
  - นิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์
  - ขอใช้
 5  นางสาวพชรณัท เกตุรัตน์