วันที่   29   กุมภาพันธ์   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก
08.30-12.00 น.
  - ร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. และประชุมคณะกรรมการบริหารฯ
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ,ระบบประชุมออนไลน์
 15  นางอุมาพร วรรณภักดี
ห้องประชุมศรีสองแคว
08.30-12.00 น.
  - อบรมกฎหมายทั่วไปสำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์
 10  นางสาววรณัน ทองดอนคำ