วันที่   8   กุมภาพันธ์   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม PLC Center
13.00-16.30 น.
  - ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งฯ ระดับชำนาญการพิเศษ
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,ชุดกาแฟ
 5  นางสาวอรสิณียาพ์ ศรีสองเมือง
ห้องประชุมขวัญชนก
08.30-12.00 น.
  - ร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. และประชุมคณะกรรมการบริหารฯ
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ,ระบบประชุมออนไลน์
 15  นางอุมาพร วรรณภักดี
ห้องประชุมขวัญชนก
13.00-16.30 น.
  - เครื่องมือการ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสพฐ.
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ,ระบบประชุมออนไลน์
 10  นางสาวธิราลักษณ์ จันทร์ดี
ห้องประชุมศรีสองแคว
08.30-16.30 น.
  - เก็บข้อสอบ O-NET ม.3 วันที่ 7 - 14 กุมภาพันธุ์ 2567
  - ขอใช้
 5  นางสาวศิรินภา รัตนวราหะ
ห้องรับรองศรีวังจันทน์
08.30-16.30 น.
  - การพัฒนาการเรียนรู้ตามสภาพจริงของว่าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 4  นางสุวนิจ มวลคำลา
ห้องรับรองศรีวังจันทน์
13.00-16.30 น.
  - การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพรเกียรติฯ และโรงเรียนวิถีพุทธ
  - ขอใช้ ระบบประชุมออนไลน์
 2  นางสาวกนิสรา มากงาม