วันที่   9   กุมภาพันธ์   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม PLC Center
08.30-12.00 น.
  - ประชุมคณะกรรมการประเมินองค์ประกอบ ตัวชี้วัดฯ ย้าย ผอ.กลุ่มอำนวยการ
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,ชุดกาแฟ
 6  นางสาวอรสิณียาพ์ ศรีสองเมือง
ห้องประชุมศรีสองแคว
08.30-16.30 น.
  - เก็บข้อสอบ O-NET ม.3 วันที่ 7 - 14 กุมภาพันธุ์ 2567
  - ขอใช้
 5  นางสาวศิรินภา รัตนวราหะ
ห้องรับรองศรีวังจันทน์
08.30-16.30 น.
  - การพัฒนาการเรียนรู้ตามสภาพจริงของว่าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 4  นางสุวนิจ มวลคำลา