วันที่   12   กุมภาพันธ์   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม PLC Center
08.30-12.00 น.
  - คณะกรรมการออกข้อสอบ เพื่อเลื่อนฯ ระดับชำนาญการพิเศษ
  - ขอใช้ ชุดกาแฟ
 4  นางสาวอรสิณียาพ์ ศรีสองเมือง
ห้องประชุมขวัญชนก
13.00-16.30 น.
  - การประชุมพิจารณาการขอรับสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ของโรงเรียนในสังกัด
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 11  นางสัญชวัล ผูกพานิช
ห้องประชุมศรีสองแคว
08.30-16.30 น.
  - เก็บข้อสอบ O-NET ม.3 วันที่ 7 - 14 กุมภาพันธุ์ 2567
  - ขอใช้
 5  นางสาวศิรินภา รัตนวราหะ