วันที่   13   กุมภาพันธ์   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม PLC Center
13.00-16.30 น.
  - สอบสัมภาษณ์ เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งฯ ระดับชำนาญการพิเศษ
  - ขอใช้ ชุดกาแฟ
 4  นางสาวอรสิณียาพ์ ศรีสองเมือง
ห้องประชุมขวัญชนก
08.30-16.30 น.
  - ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 12  นางสาวพิกุลทอง เพ็ชรจันทร์
ห้องประชุมศรีสองแคว
08.30-16.30 น.
  - เก็บข้อสอบ O-NET ม.3 วันที่ 7 - 14 กุมภาพันธุ์ 2567
  - ขอใช้
 5  นางสาวศิรินภา รัตนวราหะ
ห้องรับรองศรีวังจันทน์
08.30-12.00 น.
  - สอบข้อเขียน เพื่อเลื่อนฯ ระดับชำนาญการพิเศษ
  - ขอใช้
 4  นางสาวอรสิณียาพ์ ศรีสองเมือง