วันที่   5   กุมภาพันธ์   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม PLC Center
13.00-16.30 น.
  - การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ระบบประชุมออนไลน์
 6  นางสาวพชรณัท เกตุรัตน์
ห้องประชุมขวัญชนก
08.30-16.30 น.
  - ประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 15  นางสาวพิกุลทอง เพ็ชรจันทร์