วันที่   14   กุมภาพันธ์   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม PLC Center
08.30-16.30 น.
  - ประชุมปัญหาแก้ไขหนี้สินครู
  - ขอใช้
 5  นางสาวนันทิยา เงินศรี
ห้องประชุมขวัญชนก
08.30-12.00 น.
  - ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ,ระบบประชุมออนไลน์
 6  นางสาวพัชราภรณ์ วงษ์ปิน
ห้องประชุมพุทธนเรศ
08.30-16.30 น.
  - กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของบุคลากร สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์
 72  นางสาวศิริวรรณ แสนชุ่ม
ห้องประชุมศรีสองแคว
08.30-16.30 น.
  - เก็บข้อสอบ O-NET ม.3 วันที่ 7 - 14 กุมภาพันธุ์ 2567
  - ขอใช้
 5  นางสาวศิรินภา รัตนวราหะ