วันที่   23   กุมภาพันธ์   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม PLC Center
08.30-12.00 น.
  - ประชุมสร้างการับรู้กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการศึกษาและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาภาคเหนือและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ,ระบบประชุมออนไลน์
 5  นางสาวพัชราภรณ์ วงษ์ปิน
ห้องประชุม PLC Center
13.00-16.30 น.
  - ประชุมชี้แจงคณะกรรมการตัวแทนศูนย์ประสานงานการจัดสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา ๒๕๖๖
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์
 15  นายภัทรพล แก้วเสนา
ห้องประชุมขวัญชนก
08.30-16.30 น.
  - การประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2567 (สัมภาษณ์นักเรียน)
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 12  นางสาวภัทรโรบล จันทร์ดำ
ห้องประชุมขวัญชนก
13.00-16.30 น.
  - ประชุมชี้แจงคณะกรรมการตัวแทนศูนย์ประสานงานการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา ๒๕๖๖
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 20  นายภัทรพล แก้วเสนา
ห้องประชุมพุทธนเรศ
08.30-16.30 น.
  - การประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2567 (สัมภาษณ์นักเรียน)
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์
 60  นางสาวภัทรโรบล จันทร์ดำ
ห้องประชุมศรีสองแคว
08.30-12.00 น.
  - การจัดทำร่างการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี หน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 โดย สพฐ.กลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นผู้จัด
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ระบบประชุมออนไลน์
 1  นางสุวณี น้อยผา